BAILERO

_Pastré, dè dèlaï l'aïo, a gaïré dé boun tèn, dio lou baïlero lèrô
lèro lèro lèro lèrô baïlèrô lô!
_É n'aï pas gaïré, è dio, tu, baïlèro lèrô
Lèro lèro lèro lèrô baïlèrô lô!

_Pastré, lou prat faï flour, li cal gorda toun troupèl, dio lou baïlèro lèrô
lèro lèro lèro lèrô baïlèrô lô!
_L'èrb' ès pu fin' ol prat d'oïci, baïlèro lèrô
lèro lèro lèro lèrô baïlèrô lô!

_Pastré, couçi foraï, èn obal io lou bèl rîou, dio lou baïlèro lèrô
lèro lèro lèro lèrô baïlèrô lô!
_Espèromè, té baô çirca, baïlèro lèrô
lèro lèro lèro lèrô baïlèrô lô!